Betöltés

 

GDPR

A természetes személyek személyes adatainak a védelme alapvető jog. Az
Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16.
cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó
személyes adatok védelméhez.
A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő
védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek
állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják a
természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a
személyes adataik védelméhez való jogukat illeti. Ez hozzájárul a
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, valamint
a gazdasági unió megteremtéséhez, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, a
belső piacon belüli gazdaságok erősödéséhez és konvergenciájához,
valamint a természetes személyek jólétéhez.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztató e jogszabályi
kötelezettségünknek tesz eleget.
SZOLGÁLTATÓ, ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Szatler Tatjána EV. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 6783 Ásotthalom, Dózsa György utca. 45.
Adószám: 67236949-1-26
Nyilvántartási szám: 44483362
E-mail:  info@angyalvonal.hu
Telefon: +36 (30) 1954511
Weboldal:  www.angyalvonal.hu
Adatok típusa
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes
személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható.
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy
fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt

hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered.
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy
viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai
eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a
természetes személy egyedi azonosítását. Ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat.
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy
számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is,
amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
Adatkezelő személyek
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó korlátai:
 az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,
 a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel,
 saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá
 a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles
tárolni.
Kizárt adatkezelő: Olyan adatkezelő nem bízható meg, aki/amely a
feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységében
érdekelt.
Írásbeli szerződés: Az adatkezelő és adatfeldolgozó között írásbeli
szerződésnek kell fennállnia az adatfeldolgozásról, amelyben a fentieket
szabályozni kell.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi
személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági
tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
Adatkezelési tevékenységek
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése
jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők
elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem
állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre
vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes
adatot nem lehet kapcsolni.
Kiemelt definíciók

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi hatásvizsgálat: ha az adatkezelés valamely – különösen új
technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére,
körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő
az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a
tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan
érintik.
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi
tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor: a) az adatkezelést
közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az
igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; b) az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket
foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél, ill. céljaiknál fogva
az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését
teszik szükségessé; c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei
a személyes adatok különleges kategóriáinak (pl. faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási meggyőződésre, stb.) és a
büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését
foglalják magukban.
Egyéb definíciók
Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) személyes
adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó
több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban
megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint, vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére
vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén
tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy
több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató
vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében
követ.
Az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás: szolgáltatás, amely az információs társadalom bármely
szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellenében, távolról (a felek
egyidejű jelenléte nélkül), elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő
egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás.
Az infótörvény definíciói
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a
technikai feladatot az adaton végzik.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállítása többé nem lehetséges.
Felhívjuk a Weboldalon az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem
köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha e
kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel
szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár
összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat
adjuk.
Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint
végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok
előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint
az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és
jogszerű célból történhet.
 A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és
csak a szükséges mértékű lehet.
 A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy
az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor
kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva
legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.
 Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható
természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni
kell.
Fontos adatkezelési információk
Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése
során, az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő
többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama
mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul
törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez
történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben –   info@angyalvonal.hu vagy
bármely, kiküldött hírlevelünk láblécében található Leiratkozás linkre
kattintva.. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben
adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési
hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta
előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását,
szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem
köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása
számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes
funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az
adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL
 Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
 A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs
felhasználói.
 Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön
bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött
levélben, hello@jammlife.hu
 Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás
visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az

adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre
küldött levélben.
 Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
 Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-
mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi
lehetőségeken.
 A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban
történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím
a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.
Kezelt adatok köre
Az adatkezelési adatok konkrét célja:
 Név – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cégnév – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cím – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cég esetén adószám – Azonosítás, számlázás.
 E-mail – Azonosítás, kapcsolattartás.
 Telefon – Azonosítás, kapcsolattartás.
 Regisztráció időpontja – Technikai információs művelet.
 IP cím – Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és
kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg,
melyben regisztrációjukkal elfogadják a személyes adataik kezelését,
tárolását, kapcsolattartási céllal azok felhasználását.
Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e
tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen
tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti
eljáráshoz jogosult.

MEGRENDELÉS LEADÁSA

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel,
visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk
teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek
feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az
adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. Az adatkezelésben érintettek köre a
weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a
hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő
hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre
küldött levélben: info@angyalvonal.hu
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor
történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő
hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A
számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre
Az adatkezelési adatok konkrét célja:
 Név – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cégnév – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cég esetén adószám – Azonosítás, számlázás.
 Cím – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 E-mail – Azonosítás, kapcsolattartás.
 Telefon – Azonosítás, kapcsolattartás.
 Születési hely–Szolgáltatás elkészítése.
 Születési idő–Szolgáltatás elkészítése.
 Nemi hovatartozás–Szolgáltatás elkészítése.
 Rendelt szolgáltatás, adatai – Szolgáltatás azonosítása.
 Regisztráció időpontja – Technikai információs művelet.
 IP cím – Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és
kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e
tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen
tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti
eljáráshoz jogosult.

SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail
mellékletként. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező
adatkezelés. Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a
hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő
hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre
küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor
történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő
hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A
számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre
Az adatkezelési adatok konkrét célja
 Név – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cégnév – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cég esetén adószám – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cím – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 E-mail – Azonosítás, kapcsolattartás.
 Telefon – Azonosítás, kapcsolattartás.
 Számlaadatok – A számla azonosítása.
 Számlakiállítás időpontja – Technikai információs művelet.

SZÁMLA PARTNERÜNK

Az elektronikus számlázás során a fenti adatokhoz a Számlázz.hu számára
adunk hozzáférést.
Számlázó programüzemeltető:  https://www.szamlazz.hu/
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Email:  info@szamlazz.hu
Telefonszámunk +36 30 35 44 789

Kezelt adatok köre
Az adatkezelési adatok konkrét célja
 Név – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cégnév – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cég esetén adószám – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 Cím – Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 E-mail – Azonosítás, kapcsolattartás.
 Számlaadatok – A számla azonosítása.
 Számlakiállítás időpontja – Technikai információs művelet.
Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e
tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen
tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti
eljáráshoz jogosult.

HÍRLEVÉL KÜLDÉS

A weblap üzemeltetőjeként kijelentem, hogy az általam megjelentetett
információk és ismertetők során maradéktalanul betartom a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentem továbbá, hogy hírlevélre történő
feliratkozáskor nem áll módomban a kapcsolattartási adatok valódiságának
ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok
magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velem kapcsolatba lépő
vállalkozásokat ügyfél partnerként kezelem.
Az adatkezelés célja hírlevelek küldése, szakmai ismertetők,
szolgáltatásainkat tartalmazó elektronikus üzenetek, információk,
amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is
minden következmény nélkül leiratkozhat, ha a vállalkozása időközben
megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási
adatait közölte velünk.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Tájékoztatom, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse.
Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató
e célból a szükséges személyes adatait kezelje.
Tájékoztatom, ha hírlevelet szeretne kapni tőlem, a szükséges adatokat
köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudok Önnek
hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig
történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor
történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő
hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben
megjelenő link alapján.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon
vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre
Az adatkezelési adatok konkrét célja
 Vezeték- és keresztnév – Azonosítás, kapcsolattartás.
 E-mail – Azonosítás, kapcsolattartás.
 Feliratkozás időpontja – Technikai információs művelet.
 IP cím – Technikai információs művelet.
 Feliratkozás geo adatai IP-cím alapján – Technikai információs
művelet.
Tájékoztatjuk, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a
személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-
mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha
olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt
tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül
szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai
információ célba érjen.
A hírlevél küldés
 Mailchimp –  https://www.mailchimp.com
Rendszerén keresztül történik, a hírlevél küldő rendszer a fenti adatokhoz
fér hozzá, e-mail cím. Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos
információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el:
https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.267472910

SÜTIK (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén
és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a
bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által
létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói
élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely
beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis
fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje
megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját külön nem
tájékoztatja.
A cookie a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató
IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és
tartalmak, regisztrációk, események stb.. Ezeket az adatokat az adatkezelő
kizárólag a weboldallal kapcsolatos elemzésre, a weboldal biztonságos és
megbízható működésének az ellenőrzésére használja fel. A honlapunk
látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén (vagy más hasonló
eszközén) cookie-kat helyezzünk el, amelyek oldalunk működését segítik és
információt adnak a felhasználók viselkedéséről az oldalon. Ezt az
információt kizárólag csak összesítve, névtelen formában, csak statisztikai
célokra, weboldalunk fejlesztése érdekében használjuk fel.  További
információk a cooki-ek működéséről és használatáról itt.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja
többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges,
amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem
kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi
felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az
online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a
felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A
közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a

felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook,
YouTube, Twitter, Pinterest stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek,
előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok,
blog bejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenő falak, e-mail
üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl
lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap és annak,
tartalmának és termékeinek a népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető
szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető
szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon
megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon
megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld
valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi
oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és
felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett
információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

GOOGLE ANALYTICS

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics
belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap
felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a
Google az információkat arra használja, hogy

 kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További
szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít
weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat
teljesíthessen.
 Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy
megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
 A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az
oldalról:
“Azok a webhely felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google
Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a
Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja
a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára,
hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A
böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A
Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg
az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési
szolgáltatások részére.”
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
 A Google adatvédelmi
irányelvei:  https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk
részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
A Google szolgáltatások teles adatvédelmét itt olvashatja el.

TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely szolgáltató:
Cégnév:  HonlapCentrum Bt.
Székhely: 7627 Pécs, Hétvezér utca 25.
Telefon: +36 70 388 4620
e-mail:  info@honlapkeszites-pecs.com
Az Ön által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett
szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert

üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel
tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az
adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője
és a tárhely szolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett
személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai
törlését.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve
jogszabályon alapuló adatkezelés.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatáskéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy
cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely
adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30
napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését.
Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást
küldünk.
A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását.
A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az
adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30
napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos
jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így
lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.
Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma
megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható
helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
 Weboldal:  https://naih.hu
AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.
 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről.
 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 2003. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 2003. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a).
 2003. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált
gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.
SZERZŐI JOGOK

A weboldal teljes tartalma, eszmei és témaköri tartalma szerzői jogvédelem
alatt áll, melynek kizárólagos tulajdonosa Szatler Tatjána.
Ásotthalom 2021.március 11.